6750 Sayılı Kanunu'na Göre Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Nasıl Elde Edilir?

Ticari işlemlerde rehin hakkı, rehin sözleşmesinin tescil edilmesi ile kurulmuş olur.


Rehin sözleşmesi elektronik ortamda veya yazılı şekilde düzenlenir.

 

Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin e-imza ile imzalanması şarttır.

 

Yazılı yapılan rehin sözleşmesinin noterce onaylanması veya sicil memurunun huzurunda imzalanması şarttır.

 

Aşağıda taşınır varlıklar üzerinde rehin kurulabilir:

 • Alacaklar

 • Çok yıllık ürün veren ağaçlar

 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar

 • Hammadde

 • Hayvan

 • Her türlü kazanç ve iratlar

 • Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar

 • Kira gelirleri

 • Kiracılık hakkı

 • Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı

 • Sarf malzemesi

 • Stoklar

 • Tarımsal ürün

 • Ticaret unvanı ve/veya işletme adı

 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi

 • Ticari plaka ve ticari hat

 • Ticari proje

 • Vagon

 • Bu fıkrada sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları

Aşağıdaki linkten kanunun tam metnine ulaşabilirsiniz.