Halka açık anonim şirketlerden payları borsada işlem görenlerin payları hangi kurum nezdindeki elektronik ortamda yer alan kaydi sistemde tutulmaktadır?

Mevcut uygulamada, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören halka açık anonim ortaklıkların gün içinde defalarca alım satım işlemine konu olan söz konusu payları 28.11.2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kurumu tarafından bilgisayar ortamında ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri nezdinde kaydın izlenebilmektedir.

 

Nama yazılı payların devrinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınmaktadır. Böylece anonim ortaklık pay defterlerinin güncelleştirilmesine kolaylık sağlanmış olmaktadır.

MKK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin merkezi saklama kurumudur. Türkiye sermaye piyasası araçlarına hak sahipleri nezdinde tam kaydileştirme işlemi yapmaktadır.

Bakınız : https://www.mkk.com.tr