Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 

 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler

 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler

 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler

 

Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

 

 • İsteği belirten form dilekçe

 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge

 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi

 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge

 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği

 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı

 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

 

Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

 

Göçmen işlemleri

 

5543 sayılı İskân Kanununa göre göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası yabancının bağlı bulunduğu il bayındırlık ve iskân müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

 

Göçmen olarak Türk vatandaşlığını kazanamayan yabancı eş ve çocuklar için 37 nci maddedeki hükümler uygulanır.

 

Bu hükümler;

 • Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, eşin vatandaşlığına tesir etmez.

 • Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları ana ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Evlilik birliği içinde ana veya babadan birinin Türk vatandaşlığını kazanması durumunda, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde çocuk, ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki hâkim kararına göre işlem yapılır.

 • Ana veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Türk vatandaşlığını kazanan ananın evlilik birliği dışında doğan çocuğu anaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran ana veya babanın çocuklarının ana veya baba ile birlikte işlem görmesi esastır. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında 15 inci maddede yer alan Türk vatandaşlığını genel olarak kazanılması hükümleri uygulanır.

 

Bunlar;

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak

 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak

 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini ispat etmek için; aşağıdaki şartlardan bir ya da bir kaçını, ikna edici olmak için gerçekleştirmek:

 

> Türkiye’de taşınmaz mal edinmek

> Türkiye’de iş kurmak ve yatırım yapmak

> Türkiye’ye ticaret ve iş merkezini nakletmek

> Türkiye’de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak

> Türk vatandaşı ile evlenmek ve Türk vatandaşlığı için ailece müracaat etmek

> Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak

> Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak

 

 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak

 • Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi ve iyi ahlaklı, güvenilir olmak. Kötü alışkanlığı bulunmamak

 • Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmek

 • Türkiye’de kendisini, ailesini ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişileri geçindirecek bir mesleğe ve yeterli gelire sahip olmak

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak

 • Eğer gerekirse; Bakanlık başvuru yapan kişinin kendi vatandaşlığından çıkmasını da isteyebilir.

 

Aytekin Hukuk Bürosu

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy 34349 Beşiktaş İstanbul / Türkiye

       0212 261 66 77

       aytekinavukatlik@gmail.com

İstanbul Barosu İstanbul Bar Association
dav turkey
Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği The International Association for the Protection of Intellectual Property

İstanbul Barosu

İstanbul Bar Association

Alman Avukatlar Derneği

Deutscher Anwalt Verein

Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

The International Association for the Protection of Intellectual Property

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği Chartered Institute of Arbitrators

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği

Chartered Institute of Arbitrators

ABUIABAEGAAgyqbc2QUotveo9wQwmgU4mgU!100x

益建律师事务所

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir. Sitede yer alan bilgilerin bir kısmı yahut tamamı herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

​​​​© 2016 Aytekin Hukuk Bürosu • İstanbul • Türkiye  |  Medya Aktüel