Makaleler

Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Sahibi Olması

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde...

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Sahibi Olması

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir. Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri...

Yabancı Sermayeli Türk Şirketlerinin Türkiye'de Taşınmaz Sahibi Olması

Yabancı sermayeli şirket ifadesi çoğu zaman yabancı şirket ifadesi ile karıştırılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, yabancı sermayeli şirketler...

Yabancılar için Kısa Dönem İkamet İzni

Yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması, istenilmesi vatandaşı...

Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

Yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması, istenilmesi vatandaşı...

Yabancı Öğrenciler için İkamet İzni

Yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname...

Yabancı Uyruklu Ortakların Şirket Kurması

Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına...

Yabancılar için Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin...

Türk Vatrandaşlığı

Türk vatandaşlığı Türk vatandaşlığının kazanılmasına, kaybına, ispatına ve çok vatandaşlığa ilişkin işlemler; yurt içinde İç İşleri Bakanlığı- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğün...

Türk Vatrandaşlığı

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında müracaat makamı yerleşim yerinin bulunduğu valilikte için de yer alan Nüfus ve Vatandaşlık bölümüne başvuru...

Türk Vatrandaşlığı

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar...

Türk Vatrandaşlığı

Kanunun 13 üncü maddesi olan Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile...

Türk Vatrandaşlığı

Bir Türk vatandaşı ile en az 3 (üç) yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda...

Türk Vatrandaşlığı

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve müracaat tarihinde ergin olmayan yabancı; millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali...

Türk Vatrandaşlığı

Ana veya babasının zorunlulukları veya keyfiyetleri neticesinde Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan çocuklar; ergin olmalarından...

Türk Vatrandaşlığı

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin müracaat makamlarınca düzenlenerek Bakanlığa gönderilen dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda varsa eksik...

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı...

Boşanma_Davaları

Türk Medeni kanununda boşanma nedenleri zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi özel nedenler dışında, evlilik birliğinin sarsılması gibi...

Tanınmış Marka Hakkına Tecavüz İddiası

Tanınmış Markanın Tanınmışlığından Yararlanabilecek veya İtibarını Zedeleyecek Tarzdaki Markanın Farklı Mal Kategorileri İçin Bile Olsa Tesciline Hükmedilemeyeceği...

Yargıtay İçtihatlarında Tanınmış Marka

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2013/9794 Karar Numarası: 2013/14086

Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden İkinci Kez Ücret Alması

Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden İkinci Kez Ücret AlmasıGüz Yarıyılı Ücretini Ödeyen Öğrenciden/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı - Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği...

Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden İkinci Kez Ücret Alması-2

Davanın kısmen kabulü ile 7.472,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya yönelik isteminin reddine...

Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İstemi - EPDK Kararı İptali

Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi - Tarafların Eşitliği Üzerine Kurulu Özel Hukuk Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Abonman Sözleşmesinden Kaynaklanan Kayıp-Kaçak Bedelinin İadesi İsteminden Doğan İhtilafın Ancak Adli Yargı...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri Hakkında Genel Bilgiler 

Ülkemizde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu bölgelerin işleyişi belirlenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; üniversitelerin, sanayi şirketlerinin ve AR-GE şirketlerinin bir bölge bünyesinde toplandıkları yerlerdir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Sağlanan Destek, Muafiyet ve Teşvikler

4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Geçici 2. maddesi uyarınca; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin...

TÜBİTAK Projelerinde, Proje Yürütücüsü ile Kurum Arasında Fikri Hakların Paylaşımı

TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi "TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar...

Patent Sahibinin Hakları

Buluş, sanayide teknik bir problemin çözümü olan fikri bir üründür.Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilirolan buluşlar, patent verilerek korunur. Patent; buluş sahibinin buluşunun,üçüncü kişiler tarafından,izinsiz olarak kullanılmasınıengelleme hakkıdır...

Teknoloji Transfer Ofisleri Yargıtay Kararları

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 15.02.2011 tarih ve 2009/317-2011/37 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası...

Teknoloji Transfer Ofisleri Yargıtay Kararları

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 15.02.2011 tarih ve 2009/317-2011/37 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası...

Teknoloji Transfer Ofisleri Yargıtay Kararları

Yeni kanunla, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına dair hakların korunması ve böylece teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Teknoloji Transfer Ofisleri Yargıtay Kararları

Yeni kanunla, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına dair hakların korunması ve böylece teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Teknoloji Transfer Ofisleri Yargıtay Kararları

Konkordato, iflasa tabi borçlular için, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerindeki, Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir.

Konkordato talep eden, konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.

Türk Vatrandaşlığı

Vatandaşlık başvurusu için izlenecek yollardan biri gayrimenkul yatırımı kapsamında düzenlenmiş olup aşağıda yer alan hususları içermektedir...

Türk Vatrandaşlığı

Noterde düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri hukuki olarak taşınmaz mülkiyetini doğrudan yabancı yatırımcıya geçirmeye yeterli değildir...