Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden İkinci Kez Ücret Alması

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

E: 2013/6535 K: 2013/9400 T: 6.06.2013

 

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER İÇİN ÖĞRENCİDEN İKİNCİ KEZ ÜCRET TAHSİL ETMESİ ( Güz Yarıyılı Ücretini Ödeyen Öğrenciden/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı - Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği )

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU DERSLER İÇİN İKİNCİ KEZ ÜCRET ALINMASI ( Vakıf Üniversitesi/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı - Davalıdan Alınıp Davacıya İadesine Karar Verileceği )

 

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Vakıf Üniversitesinin Güz Yarıyıl Ücretini Ödeyen Öğrenciden Başarısız Olduğu Dersler İçin İkinci Kez Ücret Tahsil Ettiği - Davacının İade Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )

 

BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER İÇİN ÖĞRENCİDEN İKİNCİ KEZ ÜCRET TAHSİL EDİLMESİ ( Vakıf Üniversitesinin Güz Yarıyıl Ücretini Ödeyen Öğrenciden - Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı/Davalıdan Alınıp Davacıya İadesine Karar Verileceği )2547/Ek m. 10

 

ÖZET: Davacı vekili davacının vakıf üniversitesinde güz yarıyılı döneminde eğitim aldığını ve eğitim ücretinin ödenmesine rağmen başarısız olunan dersler nedeni ile davacıdan 2. kez tahsilat yapıldığını, belirterek bedelin davalıdan tahsilini istemektedir. Güz yarı yılı döneminde davacının davalı üniversiteye eğitim ücreti toplamından daha fazla bedel ödediği, bu kapsamda davalı üniversitenin davacıdan haksız yere bedel tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Haksız yere davacıdan tahsil edilen bedelin davalı üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve sebepsiz zenginleşilen tutarın davacıya iadesi gerekir.

 

DAVA: Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

KARAR: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

SONUÇ: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 06.06.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.